Skip to main content

Personuppgifter vid rekrytering

Så här hanterar vi dina personuppgifter i rekryteringsprocessen när du söker anställning hos Securitas Sverige AB (”Securitas”).

Personuppgifter vid rekrytering 

Så här hanterar vi dina personuppgifter i rekryteringsprocessen när du söker anställning hos Securitas Sverige AB (”Securitas”). 

Vid ansökan och under rekryteringsprocessen behöver du ange personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter, nationalitet, personnummer, utbildning, svara på frågor om hälsa samt lämna andra uppgifter som kan vara relevanta för att styrka din lämplighet för utannonserad tjänst. Personuppgifterna använder vi vidare i rekryteringsprocessen för olika ändamål. 
 
Du behöver även ge ett samtycke enligt Säkerhetsskyddslagen om att Securitas får göra en Registerkontroll för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag till berörd godkännandemyndighet samt ge ett samtycke till att vi kan göra en ekonomisk kontroll (en så kallad kreditupplysning) om du blir utvald som kandidat. 
 
Notera: Samtycket enligt Säkerhetsskyddslagen anses även gälla förnyade kontroller och utredningar under den tiden som eventuell anställning pågår. 
 
Dina personuppgifter som du lämnar i ansökningsunderlag i Securitas rekryteringssystemet raderas efter 36 månader. 

Om du går vidare i som kandidat i rekryteringsprocessen kommer dina personuppgifter hanteras enligt följande:

Under rekryteringsprocessen

Om du blir utvald som kandidat kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt följande.  

Rekryteringstester

Du kommer att genomföra olika rekryteringstester för att vi ska kunna säkerställa att du som kandidat uppfyller företagets uppsatta gränsvärden för godkänt testresultat. Testresultatet raderas automatiskt efter 30 månader.  

Referenser

Vi kommer att begära referenser på dig. Dina referenspersoner kommer att få lämna arbetsrelaterade uppgifter om dig.  

Kontroll av laglydighet och lämplighet

Vi kommer att genomföra bakgrundskontroll, risk- och etikbaserad intervju samt en godkännandeprövning där ändamålet är att säkerställa att du som ska anställas uppfyller författningskraven på att vara laglydig och lämplig. Vidare är syftet att bedöma om du kan utgöra en risk eller medföra påtagliga sårbarheter för att kunna arbeta med den typen av arbetsuppgifter som ansökan avser.  

Bakgrundskontroll

De delar vi tittar på i bakgrundskontrollen är personalia, ekonomi, bolagsengagemang, referenser, rättsärenden, cv samt exponering i media och på internet. Uppgifterna hämtas från internet och via andra öppna källor som exempelvis offentliga dokument.  

Risk- och etikbaserad intervju

Vi kommer vidare att genomföra en risk- och etikbaserade intervjun där ändamålet är att komplettera rekryteringsprocessen med en personlig bedömning från ett riskperspektiv. 
 
Godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag: 
För att kunna anställas måste du vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. 
 
Detta regleras i lagen samt förordningen om bevakningsföretag. 
Sådant godkännande beslutas av aktuell godkännandemyndighet (Länsstyrelsen) efter grundprövning hos det aktuella bolaget. 
 
Securitas ansöker om ett godkännande till godkännandemyndigheten om du blir bedömd som laglydig och lämplig för aktuell tjänst. För vissa tjänster kan det aktualiseras att utöver ovan genomgå säkerhetsprövning samt registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. 
 
I registerkontrollen ingår bland annat kontroll av uppgifter i belastningsregister, misstankeregister, polisens allmänna spaningsregister eller uppgifter som behandlas hos polisen eller säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om hur Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter får inhämtas. 
 
Notera! Registerkontroll och prövning sker sedan löpande under hela tiden som anställningen eller uppdraget för ett bevakningsföretag/uppdrag. Godkännandemyndigheten, eller respektive verksamhetsutövare är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker hos dem. 

Arkivering av uppgifter

Inga uppgifter sparas beträffande bakgrundskontroll om anställning inte aktualiseras. 
 
I de fall bolaget ansöker om godkännande hos godkännandemyndighet sparas enbart intervjuunderlaget i 10 år efter avslutad anställning (avanmälan hos godkännandemyndighet). 
 
Är du godkänd lagras godkännandet hos Securitas i 10 år efter avslutad anställning för att vi på förfrågan ska kunna redovisa till aktuell tillsynsmyndighet att du varit godkänd. 
 
Blir du ej godkänd av godkännandemyndigheten så sparas utlåtandet i 2 år för att kunna hantera diskrimineringsärenden och tvister med stöd av bland annat diskrimineringslagen. 
 
Uppgifter som sker med stöd av prövning enligt säkerhetsskyddslagen hanteras enligt särskild ordning.  

Ekonomisk kontroll

Om du blir aktuell för en anställning så kommer Securitas att göra en kreditupplysning på dig. 
 
När man är anställd i ett auktoriserat bevakningsföretag har man en särskild förtroendeposition. Därav har vi kravet att man har ordnad ekonomi. Du får en kopia på den upplysningen vi får ta del av. Underlaget skickas till dig från kreditupplysningsföretaget. Kreditupplysningsföretaget är personuppgiftsansvariga för innehållet i upplysningen. 
 
Securitas sparar inte underlaget efter avslutad rekrytering. 

Kontroll av hälsa

Uppgifter om hälsa används som underlag för samtal vid en anställningsintervju för att avgöra om passande hälsa finns för tänkt arbete.  

Medicinska kontroller

I vissa befattningar krävs att man genomför en medicinsk kontroll innan anställningen påbörjas.  

Drogtester

Vid anställning hos Securitas kan slumpmässiga drogtester genomföras på dig som anställd. 

Lagligt stöd

Vi anser att vi har ett så kallat berättigat intresse att hantera dina personuppgifter och där vi bedömt att vårt intresse att rekrytera lämpliga anställda väger tyngre än din integritet. I vissa fall behöver vi behandla personuppgifterna på ett visst sätt för att det framgår av lag.  

Vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med de som har behörighet att hantera rekryteringsprocessen och de parter som anges ovan i olika behandlingar. 

Om du blir anställd

Om du blir anställd av oss så kommer du att få mer information i intern dokumentation.

Mer information och dina rättigheter

HÄR kan du läsa vilka rättigheter du har rörande Securitas hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Securitas Sverige AB 
Box 12516 
102 29 Stockholm 
Org. nr: 556108-6082 
 
Version 4, Publicerad 2022-10-20 p.g.a. att behovet av att skapa ett användarkonto vid ansökan tagits bort samt ändrad lagringstid på ansökningsunderlag.