Skip to main content

Visselblåsarpolicy

Securitas Integritetslinje

Alla anställda och representanter har ett ansvar att rapportera misstänkta eller faktiska överträdelser av (eller underlåtenhet att uppfylla kraven i) gällande lag, regleringar eller företagspolicyer (inklusive Koden).

Securitas uppmuntrar all form av rapportering gällande att deras policyer inte följs och det är ett krav att rapportera överträdelser.  

Rapporter av sådana överträdelser kan ske på många sätt, det vanligaste är att det sker till ens närmsta chef, en HR-representant, bolagsjurist, riskansvarig eller BE Compliance som är ansvarig för företagsetik och regelefterlevnad.

I syfte att underlätta rapporteringen av mer känsliga situationer har Securitas upprättat ”Securitas Integrity Line” vilket är ett internetbaserat regelefterlevnadssystem som tillåter anonym rapportering. Den aktiva hanteringen av systemet sköts av en tredje part, denna lyder i sin tur under Securitas AB koncernen som ser till att systemet följer denna policy och säkerställer systemets integritet och skydd för den rapporterande samt för informationen.

På grund av bland annat gällande dataskyddslagstiftning, kan inte alla ärenden rapporteras genom det datahanteringssystem som följer av Securitas Integrity Line. Av den anledningen har Securitas även ett pappersbaserat system för den information som inte kan hanteras via Securitas Integrity Line. Även detta system följer samma principer som den elektroniska Securitas Integrity Line och syftet är att uppnå samma nivå av integritet och ansvar.

För vissa länder måste rapporteringen av enskilda nyckelpersoner eller personer i ledande befattning genom Securitas Integrity Line vara begränsad till påstådda eller misstänkta ageranden. I de länder där sådana restriktioner gäller avser begreppet nyckelanställda en anställd med en position som driftchef eller högre. För de länder som omfattas av dessa restriktioner ska incidenter som avser individer med en lägre position inom Securitas inte rapporteras via Securitas Integrity Line. Istället ska andra interna rapporteringsmöjligheter användas.

Securitas garanterar att det inte kommer att ske några repressalier eller andra negativa konsekvenser för personer som rapporterar incidenter i god tro.  

Alla rapporterade ärenden ska utredas inom rimlig tid och i enlighet med instruktionerna som medföljer denna policy.

Moderbolagets VD ska utfärda ytterligare direktiv och processer gällande visselblåsare. Uppgiften att utfärda ytterligare direktiv eller processer kan delegeras. En lista av direktiv och processer som har utfärdats å moderbolagets VD:s vägnar bifogas till denna policy, se avsnitt 8 nedan.

TILLÄMPBARHET

Denna policy avser alla bolag inom Securitaskoncernen.  

Denna Policy är kompletterande till gällande rätt. Där villkoren i denna policy, i förhållande till gällande rätt, erbjuder starkare eller ytterligare skydd eller rättigheter för anställda kommer villkoren i denna policy att gälla. På grund av att lagar och regler om dataskydd och integritet (samt andra rättsområden) skiljer sig i länderna där Securitas agerar kan lokala policyer behöva utfärdas som avviker från denna policy. Alla sådana policyer måste godkännas av Group Sustainability Officer. 

IMPLEMENTERING OCH ANSVAR 

Securitas styrelse har instruerat moderbolagets VD att utfärda policyer, instruktioner och processer för att implementera principerna i denna policy, samt andra principer och riktlinjer som är nödvändiga för koncernens dagliga verksamhet.  

Uppgiften att utfärda ytterligare instruktioner eller processer kan delegeras.

Ansvaret åligger varje divisions VD att tillsammans med varje lands VD säkerställa att denna Policy (och gällande rätt) fullt ut förstås och implementeras i det område eller land där de ansvarar.

Securitas AB har det övergripande ansvaret för datahantering inom Securitas Integrity Line men det slutliga ansvaret kommer alltid åligga varje enskilt land som tillåter datahanteringen för dess anställda i systemen. Mellan Securitas AB och dess dotterbolag, samt med den externa leverantören kommer datahanteringsavtal att undertecknas som styr rättigheter och skyldigheter mellan parterna. 

UTBILDNING

Det finns ingen obligatorisk utbildning kopplad till denna policy men det finns obligatoriska instruktioner till denna policy som beskriver rapportering och hantering av rapporterade händelser.  

UTREDNINGAR OCH KONSEKVENSER AV ÖVERTRÄDELSER 

Securitas uppmuntrar och förväntar sig att alla anställda rapporterar incidenter av överträdelser (eller underlåtenhet att uppfylla kraven i) gällande rätt, regleringar eller företagspolicyer (inklusive Koden).  

GRANSKNING OCH UPPFÖLJNING

Efterlevnad av denna policy, av alla Securitasbolag och anställda kommer att övervakas som en del av Securitaskoncernens riskhanteringsprocess och många kommer att få rapporterings och uppföljningskrav. 

REFERENSER

Moderbolagets VD har utfärdat följande instruktion kopplad till rapporteringen av överträdelser: 

  • 26.1. Instructions to the Whistleblowing Policy (dessa är ännu inte klara, kommuniceras ut när dessa mottagits från koncernen).

Securitas Integritetslinje

För att vi ska kunna ta ansvar för din säkerhet tar vi ansvar för att våra medarbetare har kanaler där de på ett säkert och effektivt sätt kan rapportera intressekonflikter som hotar våra kärnvärden, etiska regler eller rykte. Securitas Integritetslinje är ett komplement till vårt ledningsansvar och vi har därför skapat ett rapporteringssystem för medarbetare, Securitas Integrity Line, som finns tillgänglig dygnet runt, året runt.

Här kan du som anställd för Securitas rapportera en incident.

Kontakta kundtjänst

Hittar du inte vad du söker eller har du en fråga? Här kan du komma i kontakt med kundtjänst.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här. Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.