Skip to main content

Böda Sand parkering

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PARKERINGSTJÄNST

Användarvillkoren gäller för det avtal om Parkeringstjänster som ingås mellan Oss och den fysiska eller juridiska person ”Kunden” som är ägare till ett fordon som passerar in till och/eller parkeras inom parkeringsanläggning som tillhandahålls av Oss (”Parkeringsanläggningen”). Med ägare till ett fordon avses i dessa villkor samma sak som fordonets ägare i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vi använder ett parkeringssystem som genom kameror automatiskt läser av registreringsskylten på Kundens fordon vid in- och utpassering till Parkeringsanläggning. Kunden behöver därmed ingen fysisk parkeringsbiljett för nyttjande av Parkeringstjänsten.

AVTAL OM PARKERINGSTJÄNST

Avtalet mellan Oss och Kunden om nyttjande av Parkeringstjänst ingås när Kunden eller någon som nyttjar Kundens fordon passerar in till Parkeringsanläggning. Genom att Kundens fordon passerar in till Parkeringsanläggning accepterar Kunden Användarvillkoren, vilket i sin tur utgör ett villkor för nyttjandet av Parkeringstjänst. Om Kunden inte accepterar Användarvillkoren innebär det att Kundens fordon parkeras inom Parkeringsanläggning i strid mot beslutade villkor, dvs olovlig parkering.

Efter registrerad utpassering avslutas Avtalet när Kundens samtliga åtaganden enligt Avtalet är uppfyllda.

PARKERINGSAVGIFT

Kunden är skyldig att betala parkeringsavgift till Oss för nyttjandet av Parkeringstjänsten. Priser och avgifter för Tjänsten framgår av information på vår webbplats www.securitas.se/bodasand  Alla priser och avgifter anges inklusive mervärdesskatt om inget annat särskilt påpekas.

Parkeringsavgiftens storlek beräknas utifrån den tid som Parkeringstjänsten används, det vill säga tiden mellan att registrering av in- respektive utpassering av Kundens fordon till Parkeringsanläggning med avdrag för eventuell vederlagsfri parkeringstid.

AVGIFT KORTTIDSPARKERING

Betalning för Parkeringstjänsten, som inte avser parkeringsabonnemang, sker i efterskott genom något av de betalningsalternativ som erbjuds Kunden enligt vad som framgår information på vår webbplats www.securitas.se/bodasand Reglering av parkeringsavgift för korttidsparkering kan ske genom något av följande alternativ:

  1. Automatisk betalning genom registrering av konto.
  2. I efterskott inom 48 timmar genom webb-länk/QR-kod tillhandahållen inom parkeringsanläggningen alt. securitas.se/bodasand.
  3. Enligt de villkor som gäller för Easypark- eller Parkster-applikation.
  4. Faktura.

Om Kunden inte betalar genom något av betalningsalternativen a) – d) ovan skickar Vi en faktura per post till Kundens folkbokföringsadress eller registrerade adress. Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift.

För betalningspåminnelser utgår särskild avgift och ersättning för inkassokostnader enligt gällande lagstiftning. Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

Om Kundens fordon vid nyttjande av Parkeringstjänsten har framförts av någon annan än ägaren, dvs Kunden, så svarar Kunden solidariskt med fordonets förare för fullgörandet av Avtalet.

ABONNEMANGSPARKERING

Kund som vill nyttja möjlighet att teckna abonnemang för kortare eller längre tid måste göra det innan Kundens fordon passerar in till Parkeringsanläggning. Vid var tid tillgängliga abonnemang och villkor för dessa framgår av information på www.securitas.se/bodasand. Abonnemang är kopplat till ett fordon och dess registreringsskylt.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi ansvarar inte för skada som orsakats Kunden om Vi inte vållat Kunden skadan genom uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet.
Vi ansvarar inte för skada till följd av att Kunden eller annan parkerat sitt fordon i strid mot lag, föreskrift eller skyltning.
Vårt ansvar är begränsat till direkt skada. Vi ansvarar inte för någon indirekt skada eller följdskada.

Kunden ansvarar för att fordonets registreringsskylt är synlig och läsbar vid in- och utpassering till Parkeringsanläggning.

Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med vid aktuell Parkeringsanläggning vid var tid gällande anvisningar och skyltning. Kunden är skyldig att ta del av och följa samtliga vid var tid gällande ordningsföreskrifter, skyltning och lokala bestämmelser vid aktuell Parkeringsanläggning.

ÄNDRADE VILLKOR

Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns tillgängliga på www.securitas.se/bodasand.

PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter som lämnas i samband med nyttjandet av Parkeringstjänst hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämplig dataskyddslagstiftning.
Mer information om hur personuppgifter samlas in och behandlas, se vår Integritetspolicy.

EXTERNA LÄNKAR OCH INNEHÅLL

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i Tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor.

Du accepterar uttryckligen att vi inte i något fall är ansvariga för information, innehåll, produkter, tjänster eller material tillgängligt på tredjepartswebbplatser eller internetkällor, och inte heller för några påstådda eller faktiska skador till följd av åtkomst eller användning av sådan information, innehåll, produkter, tjänster eller material tillgängligt på tredjepartswebbplatser eller internetkällor.

INTEGRITET OCH SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Vid användning av Tjänsterna kan du komma att bli ombedd att lämna personuppgifter och/eller information vilka krävs för att på ett tillförlitligt sätt identifiera dig. Syftet är att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna och för att utveckla vår kommersiella relation. Viss information är nödvändig för att kunna tillhandahålla och underhålla Tjänsterna medan annan information används för att kunna anpassa innehållet i Tjänsterna till dig.
Vår Integritetspolicy beskriver mer i detalj hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

COOKIEPOLICY

När du besöker vår webbplats kan vi komma att använda s.k. cookies och liknande teknologi för att säkerställa att du får en bra upplevelse och för att samla information så att vi kan förbättra vår webbplats.

Cookies är små textbaserade datafiler som sparas på en dator eller mobiltelefon när man besöker en webbplats. De används ofta för att webbplatser ska fungera eller fungera mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att identifiera en enhet och kommer ihåg information, tex vilket språk som föredras, teckenstorlek samt andra preferenser och information om aktivitet på webbplatsen.

De cookies vi använder förbättrar de tjänster/produkter vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera som dom ska, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer lätthanterliga eller smidiga för dig eller ditt företag.

Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande funktioner & tjänster, exempelvis komma ihåg registrerade konton. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies. Dessa samlar inte information om dig i syfte att användas i marknadsföring eller lagra vilka sidor du besökt.

Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

Funktionscookies möjliggör för att spara inställningar såsom språk/webbläsarinställningar eller om vi ska förifyllda dina uppgifter i formulär m.m. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, eftersom de hjälper oss att upptäcka bedrägerier/hackningsförsök och skyddar din data på rätt sätt.

Tredjepartscookies: Vi använder också cookies från tredje part (”Tredjepartscookies”). Dessa utgör mätvärden för annonslösningar för att tillhandahålla målinriktad annonsering baserad på dina intressen, samt för att förbättra utvärderingsmöjligheterna av reklamkampanjer. Vi delar aldrig med oss av information om vem du är till våra annonsörer.

Därutöver, använder vi:

  • Google Analytics verktyg för att mäta trafik- och användarstatistik. På så sätt får vi ökad förståelse för hur våra besökare får tillgång till och använder sig av vår webbplats. Informationen som vi samlar in via cookies hjälper oss att förbättra våra Tjänster och sammanställa statistik för hur besökare använder vår webbplats. Observera dock att Google därutöver samlar din personliga information på vår webbplats genom Google Analytics för egna ändamål. Läs mer om hur Google använder Google Analytics, och hur de samlar och bearbetar personuppgifter på http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Informationen behålls i max tolv (12) månader. Därefter efterfrågar vi återigen ditt samtycke.

Du kan närsomhelst uttrycka eller ändra dina preferenser avseende cookies. Notera dock att om du blockerar alla cookies så kanske du inte får tillgång till alla funktioner och webbsidor på vår webbplats.

De flesta webbläsare och enheter tillåter dig att hantera dina cookie-preferenser genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Du kan ställa in din webbläsare att göra följande:

  • automatiskt vägra eller acceptera alla cookies,
  • automatiskt vägra eller acceptera, eller
  • informera dig före en cookie blir sparad och därigenom ge dig chansen att bestämma om du vill acceptera den.

Om du ger ditt medgivande till våra cookies men senare ångrar dig kan du, genom dina webbläsarinställningar, radera de cookies som har sparats och/eller ändra dina webbläsarinställningar till att i fortsättningen blockera cookies generellt eller endast blockera särskilt utvalda cookies. ”Hjälp”-funktionen i din webbläsare kan hjälpa dig med hur detta görs. I annat fall återfinns instruktioner nedan för hur man ändrar inställningarna för cookies i vanligen använda webbläsare:

Dessutom kan du besöka www.aboutcookies.org. Där finns information om hur man ändrar inställningarna på ett brett utbud webbläsare.

Därutöver kan du använda andra onlinetjänster som ger dig möjlighet att administrera cookies som är sparade på dina enheter: http://www.youronlinechoices.com/.

IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL

Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt dess innehåll är skyddat av tillämplig immaterialrättslig lagstiftning och ägs, kontrolleras och licenseras av eller till Oss.

Vi erbjuder en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda Tjänsterna enbart för privat bruk på datorer eller mobila enheter under tiden du använder Tjänsterna.

Om inte annat särskilt anges enligt Användarvillkoren eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning får Tjänsterna eller Innehållet, helt eller delvis, inte kopieras, representeras, reproduceras, återanvändas, tillgängliggöras, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, överlåtas, underlicenseras, återskapas eller helt eller delvis tas ut eller distribueras i något medium.

Överträdelse av dessa villkor utgör intrång och kan medföra civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Vi och våra licenstagare förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av dessa villkor.

DINA SKYLDIGHETER

ANVÄNDARINNEHÅLL OCH UPPFÖRANDE

Vid användandet av Tjänsterna är och förblir du under alla omständigheter ensam ansvarig för användningen av Tjänsterna och för allt Ditt Innehåll. 

Du accepterar att inte använda något av Ditt Innehåll eller Tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften.

Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra.

Du får inte använda teknik, automatiska system såsom robotar, webbspindlar eller sökrobotar eller andra medel för att samla eller få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga.

Du får inte använda verktyg för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samling och utvinning av data.

Du får inte försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till Tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder;

Vi förbehåller Oss rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska Ditt Innehåll och att efter egen bedömning ta bort hela eller delar av Ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren.

Du förstår och accepterar att du vid använde av våra Tjänster kan mottaga eller bli utsatt för innehåll, varor eller tjänster som du anser vara felaktiga, vilseledande, förolämpande, obscena eller på annat sätt kränkande. Vi är inte ansvariga för detta om inte annat följer av tvingande lagstiftning. Om du uppmärksammar sådant innehåll ber vi dig informera oss genom parkering.kundtjanst@securitas.se.

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

ANSVAR

Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och din kontoidentifikation hemlig. Du ska använda ett säkert lösenord och regelbundet ändra lösenord för att begränsa risken för obehörig användning av ditt konto.

Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för Ditt Innehåll som du överför till Tjänsterna, din användning av Tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto.

Du förstår och accepterar att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller på annat sätt erhåller information, material eller data vid användning av Tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Du måste själv tillhandahålla all utrustning, i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att få åtkomst till och använda Tjänsterna.

VÅRA SKYLDIGHETER

Tjänsterna tillhandahålls av Oss endast i informationssyfte, erbjudanden och service och vi avsäger oss alla garantier av vad slag det månne vara. Du accepterar uttryckligen att du i alla hänseenden använder Tjänsterna på egen risk.

ÖVERLÅTELSE

Du samtycker till att Vi kan överlåta eller delegera våra rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren till tredje man.

OGILTIGHET AV BESTÄMMELSE

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, eller av någon anledning overkställbar, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Eventuella ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats genom Tjänsterna.

Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via Tjänsterna och i förekommande fall be om ditt samtycke.

UPPHÖRANDE AV/ÄNDRINGAR I KUNDKLUBB OCH/ELLER PARKERINGSTJÄNST

Observera att vi kommer att vara berättigade att ändra i/upphöra med Kundklubb eller Parkeringstjänst när som helst. Vi är i sådant fall då helt fria från ansvar att behöva kompensera dig eller ersätta dig. 

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Användarvillkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och omfattas av svensk domstols exklusiva jurisdiktion.