Skip to main content

Securitas Installer - Integritetspolicy

Integritetspolicy- Securitas Installer Denna integritetspolicy för Securitas Installer förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter som du tillhandahåller oss och som vi samlar in när du registrerar dig och använder applikationen (nedan "Applikationen"). Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vänligen notera att i Applikationen delas och lagras personuppgifter som Securitas inte är personuppgiftsansvariga för så som namn, telefonnummer, e-postadress till larmets kontaktpersoner samt uppgifter rörande den larmanläggning den som avses och ska hanteras. Securitas behandlar sådana uppgifter på uppdrag av Securitas kund. Notera att dessa uppgifter inte får delas eller på annat spridas.

 Personuppgiftsansvar

Securitas Sverige AB (org. nr. 556108-6082) ("Securitas") är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker nedan.

Vilken typ av information samlas in om dig?

När du registrerar ett användarkonto, loggar in och använder Applikationen kommer följande information att behandlas:

 Användarkontouppgifter: E-postadress och lösenord.

Användarhistorik (loggar): IP-adress och historik på utförda åtgärder.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål och med den lagliga grund som anges nedan:

 

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Vi behandlar dina användarkontouppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera ditt användarkonto i Applikationen.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om tillhandahållande av Applikationen.

Vi behandlar användarhistorik (loggar) i Applikationen för att vid behov kunna se vilka åtgärder/händelser/aktiviteter som vidtagits av dig med ändamålet att kunna analysera och felsöka, bland annat i samband med eventuella felrapporter, andra avvikelser eller personuppgiftsincidenter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt Dataskyddsförordningen även samt SSF:s normer.  

 

 

 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Vi kommer att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare under följande omständigheter och av följande skäl:

Anställa hos Securitas Sverige AB

Anställda med särskild behörighet hos Securitas kommer att kunna ta del av dina användaruppgifter och din användarhistorik.

Kunden vars larmanläggning hanteras

Vid behov, till exempel vid avvikelser och personuppgiftsincidenter kan användarhistorik delas med Securitas kund, vars larmanläggning hanteras av dig som installatör.

Securitaskoncernen och underleverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag inom Securitaskoncernen och underleverantörer som utför tjänster åt Securitas i relation till Applikationen såsom som utveckling, underhåll och teknisk support av Applikationen.  

De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Securitas har lämnat för behandlingen. Personuppgiftsbiträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer personuppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Securitas omfattar.

Tredje part: Securitas säljer, byter eller vidarebefordrar inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför koncernen Securitas AB.

Överföring av dina personuppgifter till utanför EU/EES

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/ESS.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter från insamlandet och till dess att ditt användarkonto i Applikationen avslutas.

Användarhistorik sparas tills vidare, dock minst 12 månader.

Säkerhet

Securitas vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och Securitas arbetar ständigt med att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats av Securitas.

Dina rättigheter

Du kan begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Securitas behandling av dina personuppgifter samt utöva din rätt till dataportalitet. Läs mera om dina rättigheter på Securitas webbsida: www.securitas.se/gdpr/rättigheter.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy och eventuella ändringar kommer att träda i kraft det datum som anges här i Applikationen.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2021-01-19.

Kontakta oss

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy för Securitas Installer, i övrigt har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta vårt dataskyddsombud på:

 

E-post: dpo@securitas.se

Alternativt:

Securitas Sverige AB

Att: Dataskyddsombud

Box 12516

102 29 Stockholm

Sverige