Skip to main content

Besökare på Securitas huvudkontor: integritetspolicy

Vi på Securitas AB och Securitas Sverige AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information som du tillhandahåller oss och vi samlar in när du registrerar dig som besökare hos oss.

Personuppgiftsansvar
Om du besöker Securitas Sverige AB (org. nr. 556893-9010) är Securitas Sverige AB ensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som sker i samband med din registrering som besökare hos Securitas Sverige AB.

Om du besöker Securitas AB (org. nr. 556302-7241) är Securitas AB tillsammans med Securitas Sverige AB gemensamt personuppgiftsansvariga (Securitas AB och Securitas Sverige AB innehar därmed ett delat personuppgiftsansvar) för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din registrering som besökare hos Securitas AB.

Oavsett om du är besökare till Securitas Sverige AB eller Securitas AB ber vi dig som registrerad att alltid vända dig till Securitas Sverige AB i det fall du vill utöva dina rättigheter i relation till den behandlingen av dina personuppgifter som sker i samband med att du besöker Securitas AB eller Securitas Sverige AB.

Securitas AB och Securitas Sverige AB benämns nedan gemensamt "Securitas", "vi", "oss" eller "vår".

Ändamålen med behandlingen och laglig grund för behandlingen
Securitas kan komma och kommer att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller oss för de ändamål och med den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål

Laglig grund

Hantera ditt besök hos oss genom att meddela relevant person som du ska träffa om din ankomst, informera dig om att den du ska träffa är på väg, erbjuda dig möjlighet att ansluta till vårt WiFi-nätverk och tillhandahålla dig en besöksbricka.

Berättigat intresse, efter en intresseavvägning där följande intressen beaktats:

  • Securitas intresse av att kunna informera anställda att deras besök har kommit och att informera besökare om att någon är på väg för att möta honom/henne;
  • Securitas intresse av att kunna tillhandahålla besökare en besöksbricka som visar att besökaren som extern har rätt att vistas i lokalerna;
  • Securitas intresse av att veta vilka externa som befinner sig i Securitas lokaler eller har befunnit sig i Securitas lokaler under den senaste tiden; och
  • Securitas intresse av att kunna erbjuda dig tillgång till vårt trådlösa nätverk.

För att Securitas Sverige AB som säkerhetsbolag, enligt rättslig förpliktelse som åligger Securitas Sverige AB, ska kunna redovisa vilka som vistas/har vistats i lokalerna.

Rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Securitas ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger Securitas.

För att kunna ta fram en evakueringslista vid händelse av brand eller annan olycka.

Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig som registrerad.

Vid brand eller annan olycka är en sådan evakueringslista den enda möjlighet som Securitas har för att kunna försäkra sig om att samtliga som befinner sig i lokalerna är i säkerhet.

För att kunna förhindra, förebygga eller utreda misstanke om oegentligheter eller brott mot Securitas eller i samband legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Securitas eller andras rättigheter.

Berättigat intresse, efter en intresseavvägning där följande intressen beaktats:

  • Securitas intresse av att förhindra, förebygga eller utreda misstanke om oegentligheter eller brott mot Securitas;
  • Securitas intresse av att brott eller hot mot dennes intressen/rättigheter utreds och bevisas;
  • tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen/rättigheter utreds och bevisas; och/eller
  • svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Securitas kommer att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på Securitas uppdrag, (såsom hosting leverantörer, leverantörer av IT-system och företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av relevant IT-system), i syfte att dessa ska behandla dina personuppgifter för ändamålen i denna integritetspolicy så att vi ska kunna hantera dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Dessa behandlar dina personuppgifter för vår räkning och får endast behandla dina uppgifter enligt vår instruktion.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter (såsom polis, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

De tredje parter som vi kommer att dela dina personuppgifter med är etablerade i eller utanför EU/EES.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att överföras och behandlas i ett s.k. tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) av våra tjänsteleverantörer. I de fall personuppgifterna överförs till ett land som inte omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder i form av (i) standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen (enligt artikel 46.2 i dataskyddsförordningen (2016/679) ("Dataskyddsförordningen")), (ii) att mottagar bolaget innehar en Privacy Sheild certifiering hos amerikanska handelsministeriet (enligt artikel 45 i Dataskyddsförordningen), eller (iii) mottagar bolagets bindande företagsbestämmelser (enligt artikel 47 i Dataskyddsförordningen).

Vi överför dina uppgifter till följande länder: USA. Överföringen till USA sker till bolag som innehar en Privacy Sheild certifiering. Om du vill få en kopia av någon av ovan nämnda skyddsåtgärder eller vill få information kring vilka länder som enligt EU-kommissionen ska anses ha en adekvat skyddsnivå, kan du besöka EU-kommissionens hemsida eller kontakta oss och be om en kopia.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter från insamlandet och för en tid om sex (6) månader därefter. Vi kommer därefter att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och erhålla information om vår behandling av dina personuppgifter (informationen lämnas i form av ett registerutdrag som bl.a. innehåller information om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig och de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut) genom att begära ett s.k. registerutdrag. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Inom ramen för denna rätt har du även rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål och efter din begäran därom, få dina personuppgifter raderade och vi är i sådant fall skyldiga att radera de relevanta personuppgifterna, ifall t.ex. något av följande förhållanden föreligger; (i) uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, (ii) uppgifterna behandlas på ett olagligt sätt eller (iii) du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. Vi är dock inte skyldiga att omedelbart radera personuppgifterna i de fall fortsatt behandling är nödvändig t.ex. för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta eller om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära att vi endast lagrar uppgifterna för det syftet.

Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på t.ex. ett berättigat intresse (efter en intresseavvägning). Om du invänder mot sådan behandling får vi inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida vi inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att, om behandlingen sker automatiskt, få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som du själv tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för oss (s.k. dataportabilitet).

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Securitas Sverige AB, se kontaktinformation nedan.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen, i det land där du bor eller arbetar eller i det land där det påstådda intrånget begåtts.


Kontakta oss
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy, i övrigt har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Securitas Sverige AB eller Securitas Sverige AB:s dataskyddsombud på:

Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Sverige