Skip to main content

Securitas personuppgiftsansvar

Här kan du läsa mer om Securitas personuppgiftsansvar.

Avtalshantering innefattande administration inför, under och efter avtalshantering

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att förbereda, ingå, hantera, leverera eller erhålla och för att följa upp avtal med dig eller det företag som du är anställd hos eller arbetar för som konsult. Om avtal är med dig som fysisk person så är den rättsliga grunden att behandlingen nödvändig för att för att fullgöra avtalet som du är part i. I övriga avtal är den rättsliga grunden att både Securitas och det företag som du representerar har ett berättigat intresse av behandling för att möjliggöra både affären och förpliktelserna som affären medför och som framgår i avtalet mellan parterna. Securitas kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna informera dig om leverans av tjänst.

Vi kan även komma att skicka direktmarknadsföring för att kunna erbjuda och informera dig om nyheter och förmånliga erbjudanden om Seccuritas tjänster.  Du kan alltid tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss eller avsäga dig marknadsföringen via det mail som skickas.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, telefonnummer och e-post för de behandlingar där den registrerade inte själv är avtalspart.

Om du är firmatecknare så kan vi även behandla personnummer för att säkerställa din identitet och att du är behörig att teckna avtal. Det förekommer att vi även tar in personuppgifter genom företagsupplysningar för att kontrollera vem hos kunden som har rätt teckna firman.

För behandling där Kunden är avtalspart hanteras ytterligare följande kategorier: kundnummer, ordernummer och avtalsnummer

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
De som är mottagare av uppgifterna kan vara underleverantörer som ska utföra tjänster, anställda hos Securitas som har behov av uppgifterna för att hantera avtal innefattande leverans av tjänster eller produkter och kunder som berörs om du exempelvis företräder en leverantör.

Securitas säljer, byter eller vidarebefordrar inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför koncernen Securitas AB.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina personuppgifter sparas så länge avtalsrelationen består eller fram till att vi får meddelande om att du har avslutat din anställning hos Securitas avtalspart. Om uppgifter förekommer i affärssystem tar vi bort uppgifterna så snart att du har lämnat meddelande om att vi inte ska behandla dina uppgifter. Securitas har i vissa fall en skyldighet enligt lag att bevara dina personuppgifter då de förekommer så som verifikat till bokföring eller del av ett avtal. I de fall dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag lagras uppgifterna i enlighet med bokföringsreglerna.  

Version 2, Publicerad 2021-06-07, p.g.a förtydliganden kring information och marknadsföring.

Myndighetsrapportering

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas, som utför bevakningstjänster åt kunder, är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande och där det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal med viss befattning inom bevakningsföretaget ska behandla personuppgifter.

Exempel på situation är när en väktare i sitt bevakningsarbete misstänker eller får kännedom om att brott begåtts, som hör under allmänt åtal och som det kan följa fängelse på, mot den som bevakningen avser att skydda. Detsamma gäller när en väktare griper en person med lagligt stöd. Behandlingen sker för att den är nödvändig att utföra en rättslig förpliktelse.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, personnummer och adress om uppgifterna är kända. Vi kan även dokumentera signalement eller andra uppgifter som måste dokumenteras enlig de riktlinjer som finns för rapportering till polismyndigheten.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Polismyndigheten och andra myndigheter som anges i författning får ta del av uppgifterna samt även kunden för bevakningsuppdraget.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Securitas lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna rapportera uppgifterna och visa på efterlevnaden av reglerna enligt författning. Så snart uppgifterna har överlämnats till myndigheten raderar Securitas uppgifterna och behåller endast uppgifter om händelsen, såvida inte Securitas behöver uppgifterna inför framtida vittnesmål. Rapportering som sker via larmcentralen behöver exempelvis sparas i minst ett år då det krävs för journalföring enligt gällande certifiering och författning.

Version 2, Publicerad: 2021-05-25, p.g.a. språkliga förtydliganden.

Telefonsamtal till och från Larmcentralen, Contact Center och Fastighetsjour (Jourmontör).

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas använder dina uppgifter för att utföra tjänster inom larmcentralen och där antingen du eller personal i larmcentralen varit i kontakt per telefon.

Securitas rättsliga grund vilar på en nödvändig rättslig förpliktelse eftersom det enligt författning är ett särskilt krav på att bevakningsföretag som har en auktoriserad larmcentral ska vara certifierade enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk för Larmcentraler, SSF 136:4 (”regelverket”). Enligt regelverket så har Securitas en skyldighet att ha en särskild talregistreringsutrustning och dokumentera inkommande och utgående samtal.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Ljudfiler och loggar (telefonnummer, objekt och tidpunkt).

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Endast behörig personal anställd inom Securitas Sverige.  

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Ljudfilen sparas hos oss i 13 månader innan den automatiskt raderas från systemet.

Övrig information 
När du ringer till oss eller när vi ringer dig så lämnar vi ingen information om att vi spelar in samtalet. Det beror på att vi bedömt att vi inte vill förlänga svarstiden eller kontakttiden med dig som kund, då vi främst hanterar samtal om larm som behöver någon form av åtgärd inom kortast möjliga tid.

Version 1, 2018-05-25.