Skip to main content

Kroppsburen kamera

Securitas Sveriges personal använder i vissa uppdrag en kroppsburen kamera. Kameran aktiveras av Securitas anställde när hot eller våld förekommer. Kameran spelar inte in hela tiden.

Vilka personuppgifter samlas in?
Kameran kan ta bilder, filma och spelar även in ljud. Kameran registrerar även lokaliseringsuppgifter var materialet har spelats in.

Vilka personer kan förekomma på materialet?
Personuppgifter kan komma att dokumenteras på den som hotar eller utför våld. Det kan även i vissa situationer bli så att personer som befinner sig inom kamerans inspelningsområde kan förekomma på inspelat materialet.

För vilka ändamål hanteras personuppgifterna?
Securitas anställda använder kroppsburen kamera för att kunna dokumentera bevismaterial då man utsätts för hot eller våld. Kamerorna används även för att minska risken för hot och våld mot den anställde då kameran i vissa situationer kan ge en lugnande effekt.

Med vilken laglig grund hanterats personuppgifterna?
Securitas rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi bedömer att anställdas möjligheter att dokumentera bevismaterial samt att minska risken för att utsättas för hot och våld i arbetsmiljön väger tyngre än den registrerades integritet.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Inspelat material raderas automatisk efter 30 dagar. Om en anställd bedömer att materialet kan utgöra ett bevismaterial i en hot- och våldssituation så kan materialet sparas i 12 månader. Om materialet visar sig utgöra bevismaterial i en utredning så tas relevant material ut systemet och biläggs till utredningen.  

Organisatorisk- och teknisk säkerhet
Securitas vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Exempelvis lämnas endast ändamålsenligt material ut. För att material ska lämnas ut behöver en polisanmälan och/eller en arbetskaderapport finnas. Materialet ”blurras” vid behov så att inga icke ändamålsenliga personuppgifter lämnas ut.

Vilka får ta del av personuppgifterna?
I vissa fall den anställde som använt kameran samt anställda med särskild kunskap och behörighet hos Securitas få ta del av inspelat material. Materialet kan även komma att delas med tex polisen som underlag vid tex en utredning.

Personuppgifter kan komma att delas med företag som utför tjänster åt Securitas såsom som utveckling, underhåll och teknisk support av kamerans programvara.De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Securitas har lämnat för behandlingen och har inte direkt access till materialet.

Överföring av dina personuppgifter till utanför EU/EES
Personuppgifterna hanteras inom EU/ESS.

Version 2. Publicerad: 2021-02-22 p.g.a. ändrad lagringstid.