Skip to main content

Besökare i Securitas lokaler

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter när du kontaktar eller vistas i Securitas lokaler.

Kamerabevakning i Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

När du kamerabevakas i Securitas lokaler som besökare eller som anställd är anledningen till bevakningen att förebygga, upptäcka och utreda brottsliga handlingar samt bekräfta behöriga tillträden till våra lokaler. Securitas kamerabevakar delar av fastigheterna som exempelvis passager, ytterskal samt invändigt. Vår rättsliga grund är ett berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning där vi bedömt att vi behöver kamerabevaka vissa delar av våra lokaler för våra ändamål.

Inom Larmcentralens lokaler så sker kamerabevakningen med lagligt stöd. Enligt författning (FAP 576-1) finns ett särskilt krav på att bevakningsföretag som har en auktoriserad larmcentral ska vara certifierade enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk för Larmcentraler, där framgår att  vissa delar av lokalerna ska omfatta kamerakontroll.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?

Bildmaterial där en persons identitet kan fastställas.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Bildmaterialet överförs till Securitas larmcentral. Kameror vid passager går att se hos den bevakningspersonal som har till uppgift att åtgärda larm och utföra bevakning av lokalerna. Inre kameror som har till syfte att enbart användas vid brottsutredning eller allvarlig arbetsmiljöincident kan endast ses av Securitas säkerhetsavdelning.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?

Dina uppgifter sparas upp till två månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Version 2, Publicerad 2021-09- 20, p.g.a komplettering med information om våra Larmcentralers kamerabevakning samt språkliga förtydliganden.  

Besökare Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Securitas behöver dina personuppgifter för att hantera ditt besök samt för att vid händelse av brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse kunna upprätta evakueringslista eller på annat sätt hjälpa dig. Securitas har ett tvingande berättigat intresse att få kontroll på de som vistas i lokalerna.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?

Namn och telefonnummer samt i förekommande fall företagsnamn och vilket är en personuppgift om det är enskild firma.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Anställda inom Securitas eller Securitas AB koncern som hanterar ditt besök eller som du avser att besöka.  Även Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag kan komma att ta del av dina personuppgifter. Uppgifterna kan även komma att hanteras av tredje part som tillhandahåller besökssystemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten eller ge support.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?

Dina uppgifter sparas upp till tolv månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Version 1, Publicerad: 2018-05.