Skip to main content

Besökare i Securitas lokaler

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter när du kontaktar eller vistas i Securitas lokaler.

Kamerabevakning i Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

När du kamerabevakas i Securitas lokaler som besökare eller som anställd är anledningen till bevakningen att förebygga, upptäcka och utreda brottsliga handlingar samt bekräfta behöriga tillträden till våra lokaler.

Securitas kamerabevakar delar av fastigheterna som exempelvis passager, ytterskal samt invändigt.

Vår rättsliga grund är ett berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning där vi bedömt att vi behöver kamerabevaka vissa delar av våra lokaler för våra ändamål.

Inom Larmcentralens lokaler så sker kamerabevakningen med lagligt stöd. Enligt författning (FAP 576-1) finns ett särskilt krav på att bevakningsföretag som har en auktoriserad larmcentral ska vara certifierade enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk för Larmcentraler, där framgår att vissa delar av lokalerna ska omfatta kamerakontroll.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?

Bildmaterial där en persons identitet kan fastställas. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Bildmaterialet överförs till Securitas larmcentral. Kameror vid passager går att se hos den bevakningspersonal som har till uppgift att åtgärda larm och utföra bevakning av lokalerna.

Inre kameror som har till syfte att enbart användas vid brottsutredning eller allvarlig arbetsmiljöincident kan endast ses av Securitas säkerhetsavdelning.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?

Dina uppgifter sparas upp till två månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Version 2, Publicerad 2021-09- 20, p.g.a komplettering med information om våra Larmcentralers kamerabevakning samt språkliga förtydliganden.

Besökare i Securitas lokaler

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?

Namn, telefonnummer och e-post samt i förekommande fall företagsnamn vid enskild firma.

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

  1. För att kunna hantera ditt besök genom att meddela den du ska träffa om din ankomst, erbjuda dig möjlighet att ansluta till vårt WiFi-nätverk och tillhandahålla dig en besöksbricka. Vår rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi anser att vi kommer att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hantera ditt besök hos oss på ett lämpligt sätt samt kunna erbjuda dig WiFi-nätverk.

  2. För att kunna ta fram en evakueringslista vid händelse av brand eller annan olycka. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig som registrerad.

  3. För att Securitas Sverige AB som säkerhetsbolag ska kunna redovisa vilka som vistas/har vistats i lokalerna, enligt rättslig förpliktelse.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Anställda inom Securitas Sverige AB eller Securitas ABs koncern som hanterar ditt besök eller som du avser att besöka. 

För Securitas Sverige AB kan i särskilda fall Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag, komma att ta del av dina personuppgifter.

Uppgifterna kan även komma att hanteras av tredje part som tillhandahåller besökssystemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten eller ge support.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?

Dina uppgifter sparas upp till 12 månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Mer information och dina rättigheter:

HÄR kan du läsa mer om hur Securitas Sverige AB hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har rörande Securitas hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:

Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Org. nr: 556108-6082

Version 2, Publicerad 2022-06-22, språkliga förtydliganden samt tillagda ändamål.