Integritetspolicy

Vi på Securitas Sverige AB värnar om din personliga integritet. Din trygghet i vardagen, liksom dataskydd, är viktig för oss. Vi vill vara öppna med hur och när vi använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy fastställer och ger dig enkel och tydlig information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår affärsverksamhet.

Behandlingar Securitas utför som personuppgiftsansvarig

Myndighetsrapportering

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas, som utför bevakningstjänster åt kunder, är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande av anställda och där det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal med viss befattning inom bevakningsföretaget ska behandla personuppgifter. Exempel på situation är när en väktare i sitt bevakningsarbete misstänker eller får kännedom om att brott begåtts, som hör under allmänt åtal och som det kan följa fängelse på, mot den som bevakningen avser att skydda. Detsamma gäller bevakning i larmcentral eller när en väktare griper en person med lagligt stöd. Behandlingen sker för att den är nödvändig att utföra en rättslig förpliktelse.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, personnummer och adress om uppgifterna är kända.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Polismyndigheten och andra myndigheter som anges i författning får ta del av uppgifterna samt även kunden för bevakningsuppdraget.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Securitas lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna rapportera uppgifterna och visa på efterlevnaden av reglerna enligt författning. Så snart uppgifterna har överlämnats till myndigheten raderar Securitas uppgifterna och behåller endast uppgifter om händelsen, såvida inte Securitas behöver uppgifterna inför framtida vittnesmål. Rapportering som sker via larmcentralen behöver exempelvis sparas i minst ett år då det krävs för journalföring enligt gällande certifiering och författning.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse. Detta gör du genom att kontakta oss på dpo@securitas.se. Securitas kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Securitas kan visa på att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen att inte behandla eller om Securitas behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Larmcentralens tjänster privatpersoner

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behöver uppgifterna för att hantera tjänsten och ta åtgärda inkommande larm med dig som kund. Du kan även vara kundens kontaktperson eller rapportmottagare. Den rättsliga grunden för användning av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig alternativt, om avtalet inte är med dig, ett berättigat intresse för tredje part som Securitas har ingått avtal med.                   

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, objekt och adress. Bildmaterial.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Alternativ larmcentral enligt gällande regelverk och anställda hos Securitas.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Bildmaterial sparas i enlighet med gällande författning och övriga personuppgifter sparas upp till 13 månader.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse. Det får upplysas om att Securitas samtidigt har en skyldighet enligt författning att spara ljudregistreringar och journaler under viss tid enligt regelverket och som Securitas kommer att följa då det är ett tvingande berättigat skäl som väger tyngre än den registrerades intresse.

Andra bevakningstjänster

Securitas kunder är som huvudregel personuppgiftsansvariga för de behandlingar som Securitas utför vid utövande av bevakningstjänster och när Securitas tillhandahåller kunderna teknisk säkerhetsutrustning som en del av tjänsten. Securitas agerar då som personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar därför till våra kunder om du vill veta mer och få information. 

Besökare till Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behöver dina personuppgifter för att hantera ditt besök samt för att vid händelse av brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse kunna upprätta evakueringslista eller på annat sätt hjälpa dig. Securitas har ett tvingande berättigat intresse att få kontroll på de som vistas i lokalerna.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn och telefonnummer samt i förekommande fall företagsnamn och vilket är en personuppgift om det är enskild firma. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda inom Securitas eller Securitas AB koncern som hanterar ditt besök eller som du avser att besöka.  Även Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag kan komma att ta del av dina personuppgifter. Uppgifterna kan även komma att hanteras av tredje part som tillhandahåller besökssystemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten eller ge support.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till tolv månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse genom att kontakta dpo@securitas.se. Securitas kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Securitas kan visa på att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen att inte behandla eller om Securitas behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk

Avtalshantering innefattande administration inför, under och efter avtalshantering

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att förbereda, ingå, hantera, leverera eller erhålla och för att följa upp avtal med dig eller det företag som du är anställd hos eller arbetar för som konsult. Om avtal är med dig som fysisk person så är den rättsliga grunden att behandlingen nödvändig för att för att fullgöra avtalet som du är part i. I övriga avtal är den rättsliga grunden att både Securitas och det företag som du representerar har ett berättigat intresse av behandling för att möjliggöra både affären och förpliktelserna som affären medför och som framgår i avtalet mellan parterna. 

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, telefonnummer och e-post för de behandlingar där den registrerade inte själv är avtalspart.

Om du är firmatecknare så kan vi även behandla personnummer för att säkerställa din identitet och att du är behörig att teckna avtal. Det förekommer att vi även tar in personuppgifter genom företagsupplysningar för att kontrollera vem hos kunden som har rätt teckna firman.

För behandling där Kunden är avtalspart hanteras ytterligare följande kategorier: kundnummer, ordernummer, avtalsnummer och krypterad kreditkortsinformation.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
De som är mottagare av uppgifterna kan vara underleverantörer som ska utföra tjänster, anställda hos Securitas som har behov av uppgifterna för att hantera avtal innefattande leverans av tjänster eller produkter och kunder som berörs om du exempelvis företräder en leverantör. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina personuppgifter sparas så länge avtalsrelationen består eller fram till att vi får meddelande om att du har avslutat din anställning hos Securitas avtalspart. Om uppgifter förekommer i affärssystem tar vi bort uppgifterna så snart att du har lämnat meddelande om att vi inte ska behandla dina uppgifter. Securitas har i vissa fall en skyldighet enligt lag att bevara dina personuppgifter då de förekommer så som verifikat till bokföring eller del av ett avtal. I de fall dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag lagras uppgifterna i enlighet med bokföringsreglerna.  

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse genom att kontakta dpo@securitas.se. Securitas kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Securitas kan visa på att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen att inte behandla eller om Securitas behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Securitas anställda och kontaktpersoner till anställda

Om du som anställd vill veta hur Securitas behandlar dina personuppgifter hänvisas till Securitas interna styrdokument. Nedan följer information för kontaktpersoner till anställd.

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Personuppgifterna för dig som kontaktperson till anställd används för att vi ska kunna ta kontakt med dig om något inträffar den anställde eller annan plötslig oförutsedd händelse sker och där vi bedömer att anställds kontaktperson behöver kontaktas för att hjälpa den anställde i situationen. Uppgifterna kommer in från den som är anställd eller direkt av dig som anhörig.

För dig som är kontaktperson till en anställd hos på Securitas meddelar vi när och om vi behandlar dina uppgifter med anledning av att den anställde har lämnat uppgifterna till oss.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, adress och telefonnummer.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Den anställde hos Securitas och annan behörig personal hos Securitas. Uppgifter kan även komma att överlämnas till tredje part så som myndighet vid exempelvis olycksfall.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina personuppgifter sparas så länge anställningen består för den anställde eller fram till dess att du meddelar att du inte längre vill vara kvar som kontaktperson till anställd.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse genom att kontakta dpo@securitas.se. Om du som kontaktperson till anställd inte vill att vi behandlar dina uppgifter kommer vi givetvis att rätta oss efter din begäran och ta bort uppgifterna, såvida Securitas inte i undantagsfall behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Telefonsamtal till och från Larmcentralen och Contact Center 


Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas använder dina uppgifter för att utföra tjänster inom larmcentralen och där antingen du eller personal i larmcentralen varit i kontakt per telefon.

Securitas rättsliga grund vilar på en nödvändig rättslig förpliktelse eftersom det enligt författning är ett särskilt krav på att bevakningsföretag som har en auktoriserad larmcentral ska vara certifierade enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk för Larmcentraler, SSF 136:4 (”regelverket”). Enligt regelverket så har Securitas en skyldighet att ha en särskild talregistreringsutrustning och dokumentera inkommande och utgående samtal.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Ljudfiler och loggar (telefonnummer, objekt och tidpunkt).

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Endast behörig personal anställd inom Securitas Sverige.  

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Ljudfilen sparas hos oss i 13 månader innan den automatiskt raderas från systemet.

Övrig information 
När du ringer till oss eller när vi ringer dig så lämnar vi ingen information om att vi spelar in samtalet. Det beror på att vi bedömt att vi inte vill förlänga svarstiden eller kontakttiden med dig som kund, då vi främst hanterar samtal om larm som behöver någon form av åtgärd inom kortast möjliga tid.

Kontaktformulär

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar dina uppgifter för att kunna svara och återkoppla till dig på den eller de frågor du har till oss.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, adress, företag, e-post, telefonnummer samt övriga personuppgifter som du lämnar i kontaktformuläret.  

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda hos Securitas.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
E-post raderas löpande och sparas så länge som det behövs för ändamålet.

E-post

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i olika ärenden. Vår rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi anser att vi kommer att behöva hantera personuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring de ärenden som berör dig till exempel för att vi ska ingå ett avtal eller andra ärenden oss som vi behöver hantera åt dig för dina ändamål. 

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, adress, telefonnummer och e-post samt övriga personuppgifter som du skickar till oss i mailet. Vi vill inte att du skickar uppgifter av känslig karaktär till oss. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda hos Securitas och andra parter som vi kommer att behöva förse med information för att kunna hjälpa dig i ditt ärende.
 
Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
E-post raderas löpande och sparas så länge som det behövs för ändamålet.

 

Rättigheter som registrerad

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Som kund eller leverantör till oss kan du begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Securitas behandling av dina personuppgifter samt utöva din rätt till dataportalitet.

Rätta och Radera personuppgifter
Om du som kund eller leverantör till hos oss är du i behov av att rätta eller radera de personuppgifter vi har registrerat om dig så kontakta vår kundtjänst eller din kontaktperson.
Då vi är lokalt förankrade och har många olika kontor har vi många olika kontaktvägar in. Enklaste sättet att se vem du ska kontakta är att titta på din faktura, där framgår aktuellt telefonnummer till aktuell kundtjänst. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera delar av dina uppgifter. För vissa tjänster kan det föreligga ett behov av identifiering via din personliga kod.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information och tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Vill du begära ett så kallat registerutdrag så kontakta dataskyddsombudet.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse genom att kontakta dpo@securitas.se. Om du som inte vill att vi behandlar dina uppgifter kommer vi givetvis att rätta oss efter din begäran och ta bort uppgifterna, såvida Securitas inte i undantagsfall behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet
Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter eller särskilda kategorier av uppgifter och tillhandahållit dessa på ett strukturerat sätt har du rätt till att begära att uppgifterna överförs till annan personuppgiftsansvarig och givet att det är tekniskt möjligt. Vi på Securitas stödjer de vanligaste standardformaten och för att kunna överföra uppgifterna krävs även att mottagaren kan behandla standformaten vid överföringen. Notera även att vi inte sparar uppgifter längre än nödvändigt och att det av det skälet kan förhålla sig så att dina uppgifter inte längre finns kvar. Vid begäran kommer vi även behöva säkerställa din identitet och kan därför komma att ställa kontrollfrågor eller begära att du använder mobilt BankID. Vill du begära att behandling av dina personuppgifter begränsas eller utöva dataportabilitet så kontakta dataskyddsombudet.

Säkerhet för personuppgifter
Securitas värnar om att upprätthålla en hög säkerhet för de personuppgifter vi hanterar och vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst.

All personal anställd av Securitas säkerhetskontrolleras och godkännas av Länsstyrelsen samt att sekretess och tystnadsplikt gäller för samtliga anställda.

Har du synpunkter på hur Securitas hanterar dina personuppgifter?
Om du vill framföra klagomål på hur Securitas Sverige AB hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till vårt dataskyddsombud (DPO – data protection officer). Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer – eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen. E-postadresssen är: dpo@securitas.se.
Du har också möjlighet att anmäla Securitas Sveriges personuppgiftshantering till Datainspektionen. På deras hemsida finns ett formulär som du fyller i och skickar till dem.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud (DPO)
Om du vill komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud så skicka e-post till: dpo@secutitas.se
Ändring av den här integritetspolicyn
Den här integritetspolicyn kan komma att förändras från tid till annan av Securitas och vi ser till att den senaste versionen alltid är uppdaterad på Securitas webbsidor.

Hittar du inte vad du söker?

Har du några frågor eller funderingar som rör GDPR och dina personuppgifter? Hör av dig till dpo@securitas.se så hjälper vi dig.

Personuppgiftsansvarig för Securitas Sverige AB:

Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Org. nr: 556108-6082

Hittar du inte vad du söker?

Har du några frågor eller funderingar som rör GDPR och dina personuppgifter? Hör av dig till dpo@securitas.se så hjälper vi dig.

Hur hanterar vi kakor?

Klicka här för att läsa vår policy för kakor.