Skip to main content

Vad är skillnaden på en väktare och ordningsvakt?

Väktare, skyddsvakt, ordningsvakt eller hundförare? Olika typer av bevakningsuppdrag ställer olika krav på utbildning, befogenheter och utrustning. Våra medarbetare arbetar i en rad olika roller, med olika uniformer, för att lösa våra kunders utmaningar på bästa sätt, och i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning.

Här kan du läsa om de uniformerade yrkena hos oss. Vad de i huvudsak arbetar med, vilka befogenheter de har och vilken utbildning som krävs.

Väktare
En väktare arbetar för ett auktoriserat bevakningsföretag med att utföra bevakningsuppgifter. Väktaren är normalt uniformerad även om undantag finns (se butikskontrollant och personskydd) och den huvudsakliga uppgiften är tillsyn och bevakning av olika slag. Det sker ofta genom rondering av lokaler där väktaren besöker en rad olika kunder. Vid stationär bevakning på till exempel en industri eller reception befinner sig väktaren på en plats under hela arbetspasset. Rollen infattar en uppsjö av arbetsuppgifter som till exempel larmutryckning, fastighetsjour, låsning och upplåsning av butiker och trygghetsskapande arbete.

Väktaren har inga särskilda juridiska befogenheter men kan vid brott agera effektivt med hjälp av de rättigheter som alla har: så kallat envarsgripande (rättegångsbalken) nödvärn (brottsbalken) laga befogenhet att använda våld vid gripande (polislagen) liksom att utföra skyddsvisitation enligt densamma.

Väktare åtnjuter till skillnad från allmänheten förstärkt rättsskydd på sitt bevakningsområde. Dessutom får väktare efter godkänd utbildning bära både handfängsel och batong i arbetet, vid särskilda omständigheter kan de också bära skjutvapen.

För att få anställning som väktare måste man vara laglydig och allmänt lämpligt och godkännas för anställning i ett auktoriserat bevakningsbolag av länsstyrelsen. Innan det sker kontrolleras personen mot polisens brottsregister liksom SÄPOs misstankeregister.  Man måste dessutom vara 18 år (för vissa tjänster 20), ha bott i Sverige i minst 1 år (nordisk medborgare) eller 3 år (utomnordisk) och hantera svenska språket bra i tal och skrift. För många tjänster är körkort klass B ett krav.

Om man får anställning som väktare på Securitas så står vi för utbildningen, som sker genom branschorganisationen BYAs (Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd) försorg.

Utbildningen till väktare omfattas av två kurser (Väktarutbildning 1 och 2) på totalt två veckor samt 160 timmars praktisk yrkesträning.

Utbildningen omfattar bland annat:

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden

Bevakningsjuridik

Handfängsel

Bevakningstjänst

Akutsjukvård

Tekniska hjälpmedel

Brand

Yrkesetik och moral

Arbetsmiljö

Konflikthantering & självskydd

Arbetsmiljö
Rättsvårdande myndigheter

Vill du bli väktare? Klicka här för att se våra lediga tjänster. Kom ihåg att du inte behöver vara utbildad för att söka!

Ordningsvakt
En ordningsvakt arbetar med att bidra till att upprätta allmän ordning i offentliga miljöer som till exempel köpcentrum, sjukhus, tåg- och busstationer eller torg. Ordningsvakter har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som också ansvarar för utbildning och tillsyn av dem. Det innebär att ordningsvakter är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten och arbetar ofta i nära samarbete med polisen.

Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter på sitt bevakningsområde och kan till exempel omhänderta berusade personer, avvisa eller avlägsna personer som stör eller hotar att störa den allmänna ordningen.

Liksom väktare har ordningsvakter ett förstärkt rättsskydd i sin tjänsteutövning.

Trots att en ordningsvakt lyder under polisen i sin tjänsteutövning så är våra ordningsvakter anställda av Securitas och kan vid sidan av ordningshållningen utföra andra uppgifter såsom bevakning och service när situationen så tillåter.

Alla ordningsvakter arbetar i en blå uniform som är reglerad i polismyndighetens föreskrifter, men företaget de arbetar för framgår genom logotyper på till exempel jackärmarna.

Även om polisen ansvarar för utbildningen av ordningsvakter så har BYA (Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd) tillstånd att bedriva utbildning till ordningsvakt.

För att arbeta som ordningsvakt hos Securitas är det vanligt att man först arbetar ett par år som väktare, och sedan, på företagets bekostnad, utbildas till ordningsvakt hos BYA. Men Securitas anställer också färdigutbildade ordningsvakter.

Utbildningen till ordningsvakt omfattar 108 lektionstimmar och innehåller bland annat:

Yrkesetik

Juridik

Arbetsledning, arbetsmiljö, samt risk- och hotbildsanalys

Akutsjukvård

Kunskap om droger

Olaga diskriminering

Konflikthantering och självskydd

Expanderbar batong

Problemorientering ordningsvaktsarbete

Brand

Samhällsorientering

Beslutsträning

Vill du arbeta som ordningsvakt på Securitas? Se våra lediga tjänster här.

Skyddsvakt
Securitas skyddsvakter bevakar anläggningar som är av särskild vikt för samhället och där risk föreligger för bland annat spioneri, sabotage och terrorism. Skyddsvakten har långtgående befogenheter på och invid det skyddsobjekt denne bevakar och är ofta beväpnad. Skyddsobjekt är benämningen på byggnader, områden eller anläggningar som är särskild skyddsvärda mot angrepp såsom terroristbrott, spioneri eller sabotage. Man brukar benämna dem som samhällsviktiga. Vilka objekt som kan klassas som skyddsobjekt regleras i skyddslagen (2010:305) och terroristlagen (2003:148). Det är regeringen, länsstyrelsen eller Försvarsmakten som beslutar om en anläggning ska klassas som skyddsobjekt, och således bevakas av skyddsvakter.

Skyddsvakten har långtgående befogenheter i sin tjänsteutövning och kan bland annat avvisa, avlägsna och omhänderta personer som uppträder vid objektet för att säkerställa att bevakningsuppgiften kan fullgöras. Skyddsvakten kan även gripa personer för misstanke om spioneri, sabotage, terroristbrott eller grovt rån. En skyddsvakt har rätt att kroppsvisitera den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt, eller uppehåller sig invid det. Den rätten gäller även att genomsöka fordon som personen fört med sig.

En skyddsvakt skall vara utrustad med handfängsel, och är ofta utöver det utrustad med expanderbar batong, OC-spray (så kallad pepparspray) och skjutvapen: normalt pistol.

Liksom väktare och ordningsvakter har skyddsvakter ett förstärkt rättsskydd i sin tjänsteutövning.

Utbildningen till skyddsvakt omfattar 80 lektionstimmar och innehåller bland annat:

Juridik
Risk- och hotbildsanalys
Bevakningstjänst
Brand
Yrkesetik och moral
Konflikthantering och självskydd
Akutsjukvård
Beslutsträning

Personskyddsväktare
En personskyddsväktare är en väktare som arbetar med att skydda en person mot hot i dennes omedelbara närhet. Det kan röra sig om hot mot eget eller närståendes liv, hälsa eller inskränkningar i den personliga friheten. En stor del av personskyddsväktarens uppgifter är förebyggande men handlar också om att avvärja överhängande eller pågående angrepp.
För att arbeta som personskyddsväktare krävs en särskild utbildning, bevakning av enskild person för dennes skydd, och ha minst två års erfarenhet av arbete med bevakning. Stor vikt läggs också vid den personliga lämpligheten, då uppgiften kan vara mycket krävande.

Personskyddsväktare uppträder både civilklädda och i uniform, beroende på uppdraget art. En personskyddsväktare kan vara utrustad med handfängsel, expanderbar batong, OC-spray (så kallad pepparspray) samt om polismyndigheten bedömer det nödvändigt även skjutvapen.

Personskyddsväktare arbetar utöver skyddsverksamheten med riskanalys, skydd mot avlyssning och andra kvalificerade säkerhetstjänster.

För att bli personskyddsväktare ska man ha genomgått komplett väktarutbildning, ha arbetat i minst två år och därefter genomgå Securitas interna utbildning för personskyddsväktare.

Hamn- och Sjöfartskyddskontrollant
Hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter är enligt polisens föreskrifter specialutbildade personer (oftast väktare) för kontroll av bland annat personal och passagerare samt bagage och gods som ska tas in på hamnområden eller ombord på fartyg. Vid kontrollen säkerställs att inte vapen, sprängämnen, radioaktiva preparat eller andra tillhyggen införs som kan användas för att skada eller skapa kaos i hamnanläggningen eller ombord på fartyget.

En sjöfartskyddskontrollant arbetar i hamnanläggningen med bla gods- och terminaler nära fartyget medan hamnskyddskontrollanter arbetar med den kritiska infrastrukturen i själva hamnområdet.

Det är polismyndigheten som utbildar till sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollanter och utbildningen är 10 dagar. För att få arbeta i de här rollerna skall man genomgå en säkerhetsprövning.

Säkerhetskontrollant vid flygplats
Securitas flygplatskontrollanter utför säkerhetskontroll enligt lagen om luftfartsskydd. Deras uppgift är att förhindra att föremål som kan skada civil luftfart medförs ombord på luftfartyg. Arbetet innebär bland annat att utföra kontroll av passagerare, personal och de föremål de bär med sig med hjälp av röntgenmaskin, metalldetektorbågar och handmetalldetektorer.

Securitas flygplatskontrollanter förordnas av polisen och arbetar efter transportstyrelsens riktlinjer. Utbildning till säkerhetskontrollant sker i Securitas regi och tar normalt en vecka. För att arbeta som säkerhetskontrollant på en flygplats krävs att man genomgår en godkänd säkerhetsprövning.             

Parkeringsvakt
Parkeringsvakter arbetar med att upprätthålla ordning och säkerhet i trafiken på gator och parkeringsytor. Det sker genom att till exempel se till att bilar inte parkeras på innergårdar där de kan hindra räddningstjänsten att nå fram, eller i stoppzoner eller på övergångsställen. Parkeringsvakter säkerställer också att obehöriga inte nyttjar förhyrda parkeringsplatser eller att personer utan tillstånd parkerar sin bil på en handikapparkering. 

Man skiljer mellan parkering på gatumark som ägs av en kommun, respektive tomtmark som ägs främst av företag och privatpersoner. Om ett fordon är felparkerat på gatumark utfärdar parkeringsvakten en parkeringsanmärkning och sker felparkeringen på tomtmark utfärdas en kontrollavgift.

Utbildningen skiljer sig beroende på om parkeringsvakten arbetar på tomtmark eller gatumark, men det är inte ovanligt de som arbetar med parkeringsövervakning har båda utbildningarna. Utbildningen för gatumark är föreskriven av polismyndigheten och utförs av BYA. Utbildningen för tomtmark är en intern utbildning.

Butikskontrollant
En butikskontrollant är en väktare som arbetar med att förebygga och ingripa mot stölder i butiker. I det förebyggande arbetet är väktaren då normalt uniformerad och genom närvaron i butiken kan stölder och snatterier avvärjas. I det ingripande arbetet däremot arbetar butikskontrollanten i civila kläder. Genom spaning i butiken kan tillgreppsbrott upptäckas och personerna gripas när brottet fullbordats genom att personen passerat sista betalningsmöjlighet med den tillgripna varan.

Att arbeta som butikskontrollant ställer höga krav på integritet, förmåga att läsa av situationer och personer och en naturlig pondus. Risken för hot och våld är högre för butikskontrollanter än många andra yrkeskategorier i säkerhetsbranschen då de regelmässigt griper personer.

För att arbeta som butikskontrollant ska man först genomgå väktarutbildningen och sedan en tilläggsutbildning i BYA:s regi.

Hundförare
Väktare, ordningsvakter eller skyddsvakter får efter särskilt utbildning för hundförare godkännas att använda hund vid bevakning. Hundens huvuduppgift är att skydda föraren mot angrepp, men bistår genom sina skarpa sinnen också till att bevakningen blir särskilt effektiv: hundens skarpa luktsinne och hörsel gör att den snabbt upptäcker om någon obehörig befinner sig på bevakningsobjektet. Hundens närvaro bidrar också till förarens förmåga att kunna ingripa mot personer som begår brott, då den utgör ett effektivt skydd. Både avskräckande och avvärjande. Ett ekipage (som förare och hund tillsammans kallas) har därför ofta en lugnande effekt när de uppträder på allmänna platser. 

Securitas har också särskilt utbildade hundar som arbetar med att leta efter sprängämnen, så kallade EDD-hundar (Explosive Detection Dog). Föraren och hunden är då certifierade av länsstyrelsen för att leta efter explosiva varor eller ämnen och kan användas på många olika sätt för att förebygga attentat eller olyckor. Vid stora evenemang med högprofilsbesökare såsom politiker eller opinionsbildare kan sökhundarna upptäcka förberedelse till attentat genom att söka av området i förväg

I gruvor och på bygganläggningar där sprängningar utförs kan sökhundarna istället säkra arbetsplatsen och arbetsmiljön genom att upptäcka odetonerade sprängladdningar som ligger kvar på området.

Hundförare utbildas intern i Securitas och kräver anställning som väktare, skyddsvakt eller ordningsvakt.

Vakt/Entrévärd/Dörrvakt 
Securitas utför inga uppdrag i krogmiljö och därför har vi ingen personal med dessa benämningar som är vanligt förekommande på nattklubbar och krogar. Ingen av dessa benämningar innebär några befogenheter utöver de som tillkommer var och en.

Kontakta oss

Har du några frågor eller hittar du inte den information du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.

Fyll i dina uppgifter här!

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här