Skip to main content

Besökare i Securitas kontorslokaler

Du som besöker ett av våra kontor

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker ett av våra Securitas-kontor.

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behöver dina personuppgifter för att hantera ditt besök samt för att vid händelse av brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse kunna upprätta evakueringslista eller på annat sätt hjälpa dig. Securitas har ett tvingande berättigat intresse att få kontroll på de som vistas i lokalerna.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn och telefonnummer samt i förekommande fall företagsnamn och vilket är en personuppgift om det är enskild firma. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda inom Securitas eller Securitas AB koncern som hanterar ditt besök eller som du avser att besöka.  Även Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag kan komma att ta del av dina personuppgifter. Uppgifterna kan även komma att hanteras av tredje part som tillhandahåller besökssystemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten eller ge support.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till tolv månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Kamerabevakning Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas kamerabevakar delar av fastigheten som exempelvis passager, ytterskal samt invändigt. Syftet med denna övervakning är att dels larmövervaka vissa ytor med larmkameror, att säkerställa rätt identitet/person passerat vissa passager, verifiera orsak till larm och i övrigt för att i samband med brottsutredning kunna säkerställa händelseförlopp.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Bildmaterial där en persons identitet kan fastställas. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Kameror som har till uppgift att larma vid obehörigt tillträde överförs till Securitas larmcentral, kameror vid passager går att se hos den bevakningspersonal som har till uppgift att åtgärda larm och utföra bevakning av lokalerna, inre kameror som har till syfte att enbart användas vid brottsutredning kan enbart ses av Securitas säkerhetsavdelning.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till två månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Passersystem Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas har passersystem i samtliga skaldörrar och ett flertal inre dörrar. Syftet är att säkerställa att enbart länsstyrelsegodkänd personal ges tillträde till den auktoriserade verksamhetens lokaler vilket är ett författningskrav. Vidare för det allmänna utrymmena är syftet att säkerställa att enbart behörig personal ges tillträde. Detta för att skydda Securitas verksamhet avseende både den interna verksamheten men även uppgifter och utrustning som tillhör Securitas kunder.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, personnummer och företag, kopplat till detta finns loggar på vilka passager och när personen passerat dessa. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Enbart säkerhetsavdelningen får ta del av logguppgifter i syfte att användas vid brottsutredning. Namn, personnummer samt företag kan ses av de administratörer som har till uppgift att ge behörighet till de personer som har rätt till egen access.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till 24 månader efter att behörigheten upphört då de automatiskt tas bort ur systemet. Logguppgifter sparas i 24 månader.

 

Version 1, 2018-05