Skip to main content

Hantering av personuppgifter

Här finner du information om hur Securitas hanterar personuppgifter som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde i olika behandlingar/tjänster som vi utför.

Myndighetsrapportering

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas, som utför bevakningstjänster åt kunder, är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande av anställda och där det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal med viss befattning inom bevakningsföretaget ska behandla personuppgifter. Exempel på situation är när en väktare i sitt bevakningsarbete misstänker eller får kännedom om att brott begåtts, som hör under allmänt åtal och som det kan följa fängelse på, mot den som bevakningen avser att skydda. Detsamma gäller bevakning i larmcentral eller när en väktare griper en person med lagligt stöd. Behandlingen sker för att den är nödvändig att utföra en rättslig förpliktelse.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, personnummer och adress om uppgifterna är kända.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Polismyndigheten och andra myndigheter som anges i författning får ta del av uppgifterna samt även kunden för bevakningsuppdraget.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Securitas lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna rapportera uppgifterna och visa på efterlevnaden av reglerna enligt författning. Så snart uppgifterna har överlämnats till myndigheten raderar Securitas uppgifterna och behåller endast uppgifter om händelsen, såvida inte Securitas behöver uppgifterna inför framtida vittnesmål. Rapportering som sker via larmcentralen behöver exempelvis sparas i minst ett år då det krävs för journalföring enligt gällande certifiering och författning.  

Larmcentralens tjänster privatpersoner

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behöver uppgifterna för att hantera tjänsten och ta åtgärda inkommande larm med dig som kund. Du kan även vara kundens kontaktperson eller rapportmottagare. Den rättsliga grunden för användning av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig alternativt, om avtalet inte är med dig, ett berättigat intresse för tredje part som Securitas har ingått avtal med.                   

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, objekt och adress. Bildmaterial.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Alternativ larmcentral enligt gällande regelverk och anställda hos Securitas.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Bildmaterial sparas i enlighet med gällande författning och övriga personuppgifter sparas upp till 13 månader.

Andra bevakningstjänster

Securitas kunder är som huvudregel personuppgiftsansvariga för de behandlingar som Securitas utför vid utövande av bevakningstjänster och när Securitas tillhandahåller kunderna teknisk säkerhetsutrustning som en del av tjänsten. Securitas agerar då som personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar därför till våra kunder om du vill veta mer och få information. 

Besökare till Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behöver dina personuppgifter för att hantera ditt besök samt för att vid händelse av brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse kunna upprätta evakueringslista eller på annat sätt hjälpa dig. Securitas har ett tvingande berättigat intresse att få kontroll på de som vistas i lokalerna.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn och telefonnummer samt i förekommande fall företagsnamn och vilket är en personuppgift om det är enskild firma. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda inom Securitas eller Securitas AB koncern som hanterar ditt besök eller som du avser att besöka.  Även Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag kan komma att ta del av dina personuppgifter. Uppgifterna kan även komma att hanteras av tredje part som tillhandahåller besökssystemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten eller ge support.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till tolv månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Kamerabevakning Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas kamerabevakar delar av fastigheten som exempelvis passager, ytterskal samt invändigt. Syftet med denna övervakning är att dels larmövervaka vissa ytor med larmkameror, att säkerställa rätt identitet/person passerat vissa passager, verifiera orsak till larm och i övrigt för att i samband med brottsutredning kunna säkerställa händelseförlopp.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Bildmaterial där en persons identitet kan fastställas. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Kameror som har till uppgift att larma vid obehörigt tillträde överförs till Securitas larmcentral, kameror vid passager går att se hos den bevakningspersonal som har till uppgift att åtgärda larm och utföra bevakning av lokalerna, inre kameror som har till syfte att enbart användas vid brottsutredning kan enbart ses av Securitas säkerhetsavdelning.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till två månader då de automatiskt tas bort ur systemet.

Passersystem Securitas kontorslokaler

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas har passersystem i samtliga skaldörrar och ett flertal inre dörrar. Syftet är att säkerställa att enbart länsstyrelsegodkänd personal ges tillträde till den auktoriserade verksamhetens lokaler vilket är ett författningskrav. Vidare för det allmänna utrymmena är syftet att säkerställa att enbart behörig personal ges tillträde. Detta för att skydda Securitas verksamhet avseende både den interna verksamheten men även uppgifter och utrustning som tillhör Securitas kunder.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, personnummer och företag, kopplat till detta finns loggar på vilka passager och när personen passerat dessa. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Enbart säkerhetsavdelningen får ta del av logguppgifter i syfte att användas vid brottsutredning. Namn, personnummer samt företag kan ses av de administratörer som har till uppgift att ge behörighet till de personer som har rätt till egen access.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina uppgifter sparas upp till 24 månader efter att behörigheten upphört då de automatiskt tas bort ur systemet. Logguppgifter sparas i 24 månader.

Avtalshantering innefattande administration inför, under och efter avtalshantering

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att förbereda, ingå, hantera, leverera eller erhålla och för att följa upp avtal med dig eller det företag som du är anställd hos eller arbetar för som konsult. Om avtal är med dig som fysisk person så är den rättsliga grunden att behandlingen nödvändig för att för att fullgöra avtalet som du är part i. I övriga avtal är den rättsliga grunden att både Securitas och det företag som du representerar har ett berättigat intresse av behandling för att möjliggöra både affären och förpliktelserna som affären medför och som framgår i avtalet mellan parterna. 

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, telefonnummer och e-post för de behandlingar där den registrerade inte själv är avtalspart.

Om du är firmatecknare så kan vi även behandla personnummer för att säkerställa din identitet och att du är behörig att teckna avtal. Det förekommer att vi även tar in personuppgifter genom företagsupplysningar för att kontrollera vem hos kunden som har rätt teckna firman.

För behandling där Kunden är avtalspart hanteras ytterligare följande kategorier: kundnummer, ordernummer, avtalsnummer och krypterad kreditkortsinformation.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
De som är mottagare av uppgifterna kan vara underleverantörer som ska utföra tjänster, anställda hos Securitas som har behov av uppgifterna för att hantera avtal innefattande leverans av tjänster eller produkter och kunder som berörs om du exempelvis företräder en leverantör. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina personuppgifter sparas så länge avtalsrelationen består eller fram till att vi får meddelande om att du har avslutat din anställning hos Securitas avtalspart. Om uppgifter förekommer i affärssystem tar vi bort uppgifterna så snart att du har lämnat meddelande om att vi inte ska behandla dina uppgifter. Securitas har i vissa fall en skyldighet enligt lag att bevara dina personuppgifter då de förekommer så som verifikat till bokföring eller del av ett avtal. I de fall dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag lagras uppgifterna i enlighet med bokföringsreglerna.  

Securitas anställda och kontaktpersoner till anställda

Om du som anställd vill veta hur Securitas behandlar dina personuppgifter hänvisas till Securitas interna styrdokument. Nedan följer information för kontaktpersoner till anställd.

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Personuppgifterna för dig som kontaktperson till anställd används för att vi ska kunna ta kontakt med dig om något inträffar den anställde eller annan plötslig oförutsedd händelse sker och där vi bedömer att anställds kontaktperson behöver kontaktas för att hjälpa den anställde i situationen. Uppgifterna kommer in från den som är anställd eller direkt av dig som anhörig.

För dig som är kontaktperson till en anställd hos på Securitas meddelar vi när och om vi behandlar dina uppgifter med anledning av att den anställde har lämnat uppgifterna till oss.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Namn, adress och telefonnummer.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Den anställde hos Securitas och annan behörig personal hos Securitas. Uppgifter kan även komma att överlämnas till tredje part så som myndighet vid exempelvis olycksfall.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Dina personuppgifter sparas så länge anställningen består för den anställde eller fram till dess att du meddelar att du inte längre vill vara kvar som kontaktperson till anställd.

Telefonsamtal till och från Larmcentralen och Contact Center 

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas använder dina uppgifter för att utföra tjänster inom larmcentralen och där antingen du eller personal i larmcentralen varit i kontakt per telefon.

Securitas rättsliga grund vilar på en nödvändig rättslig förpliktelse eftersom det enligt författning är ett särskilt krav på att bevakningsföretag som har en auktoriserad larmcentral ska vara certifierade enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk för Larmcentraler, SSF 136:4 (”regelverket”). Enligt regelverket så har Securitas en skyldighet att ha en särskild talregistreringsutrustning och dokumentera inkommande och utgående samtal.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Ljudfiler och loggar (telefonnummer, objekt och tidpunkt).

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Endast behörig personal anställd inom Securitas Sverige.  

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Ljudfilen sparas hos oss i 13 månader innan den automatiskt raderas från systemet.

Övrig information 

När du ringer till oss eller när vi ringer dig så lämnar vi ingen information om att vi spelar in samtalet. Det beror på att vi bedömt att vi inte vill förlänga svarstiden eller kontakttiden med dig som kund, då vi främst hanterar samtal om larm som behöver någon form av åtgärd inom kortast möjliga tid.

Kontaktformulär

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar dina uppgifter för att kunna svara och återkoppla till dig på den eller de frågor du har till oss.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, adress, företag, e-post, telefonnummer samt övriga personuppgifter som du lämnar i kontaktformuläret.  

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda hos Securitas.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
E-post raderas löpande och sparas så länge som det behövs för ändamålet.

E-post

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i olika ärenden. Vår rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi anser att vi kommer att behöva hantera personuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring de ärenden som berör dig till exempel för att vi ska ingå ett avtal eller andra ärenden oss som vi behöver hantera åt dig för dina ändamål. 

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, adress, telefonnummer och e-post samt övriga personuppgifter som du skickar till oss i mailet. Vi vill inte att du skickar uppgifter av känslig karaktär till oss. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda hos Securitas och andra parter som vi kommer att behöva förse med information för att kunna hjälpa dig i ditt ärende.
 
Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
E-post raderas löpande och sparas så länge som det behövs för ändamålet.