Securitas vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

Som Sveriges ledande säkerhetsleverantör ser vi med stort allvar på den ökade spridningen av viruset Covid-19 i landet. Vi ansvarar för säkerheten hos företag, myndigheter, kommuner och regioner och det är av högsta prioritet för oss att minska risken för smittspridning hos vår personal och kunder, liksom allmänheten.

Sedan slutet av januari har ett internationellt reseförbud gällt inom koncernen. I och med att det nu råder allmän smittspridning i Sverige har Securitas HR-avdelning aktiverat stabsläge för att säkerställa korrekt och sammanhållen information och leda arbetet enligt företagets pandemiplan. Planen syftar till att så långt det är möjligt minska smittspridning bland våra medarbetare och att trygga vår personalförsörjning så att vi kan utföra våra uppdrag.

Vi vidtar nu ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Följande gäller för Securitas i Sverige:

  • Tjänsteresor med flyg och tåg skall undvikas i största möjliga mån. 
  • Så långt som möjligt skall digitala mötesformer användas. Detta gäller både internt och externt. 
  • Besöksförbud, både internt och externt, gäller på våra larm- och ledningscentraler.
  • Utökad städning och rengöring av egna lokaler.
  • Åtgärder för utökade möjligheter för god handhygien vidtas.

Åtgärderna utvärderas löpande och ytterligare restriktioner och åtgärder kan bli aktuella.