Rättigheter som registrerad

Som kund eller leverantör till oss kan du begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Securitas behandling av dina personuppgifter samt utöva din rätt till dataportalitet.

Rätta och Radera personuppgifter

Om du som kund eller leverantör till hos oss är du i behov av att rätta eller radera de personuppgifter vi har registrerat om dig så kontakta vår kundtjänst eller din kontaktperson.
Då vi är lokalt förankrade och har många olika kontor har vi många olika kontaktvägar in. Enklaste sättet att se vem du ska kontakta är att titta på din faktura, där framgår aktuellt telefonnummer till aktuell kundtjänst. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera delar av dina uppgifter. För vissa tjänster kan det föreligga ett behov av identifiering via din personliga kod.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information och tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Vill du begära ett så kallat registerutdrag så kontakta dataskyddsombudet.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse genom att kontakta dpo@securitas.se. Securitas kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Securitas kan visa på att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen att inte behandla eller om Securitas behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet
Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter eller särskilda kategorier av uppgifter och tillhandahållit dessa på ett strukturerat sätt har du rätt till att begära att uppgifterna överförs till annan personuppgiftsansvarig och givet att det är tekniskt möjligt. Vi på Securitas stödjer de vanligaste standardformaten och för att kunna överföra uppgifterna krävs även att mottagaren kan behandla standformaten vid överföringen. Notera även att vi inte sparar uppgifter längre än nödvändigt och att det av det skälet kan förhålla sig så att dina uppgifter inte längre finns kvar. Vid begäran kommer vi även behöva säkerställa din identitet och kan därför komma att ställa kontrollfrågor eller begära att du använder mobilt BankID. Vill du begära att behandling av dina personuppgifter begränsas eller utöva dataportabilitet så kontakta dataskyddsombudet.

Säkerhet för personuppgifter
Securitas värnar om att upprätthålla en hög säkerhet för de personuppgifter vi hanterar och vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst.

All personal anställd av Securitas säkerhetskontrolleras och godkännas av Länsstyrelsen samt att sekretess och tystnadsplikt gäller för samtliga anställda.

Har du synpunkter på hur Securitas hanterar dina personuppgifter?
Om du vill framföra klagomål på hur Securitas Sverige AB hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till vårt dataskyddsombud (DPO – data protection officer). Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer – eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen. E-postadresssen är: dpo@securitas.se.
Du har också möjlighet att anmäla Securitas Sveriges personuppgiftshantering till Datainspektionen. På deras hemsida finns ett formulär som du fyller i och skickar till dem.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud (DPO)
Om du vill komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud så skicka e-post till: dpo@securitas.se

Ändring av den här integritetspolicyn
Den här integritetspolicyn kan komma att förändras från tid till annan av Securitas och vi ser till att den senaste versionen alltid är uppdaterad på Securitas webbsidor.