Skip to main content

Trygga anställningsförhållanden

Securitas erbjuder en god och sund arbetsmiljö som uppfyller alla arbetsmiljöregler och partsöverenskommelser - socialt, organisatoriskt och fysiskt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för trygga arbetsförhållanden.

Alla förtjänar en trygg arbetsmiljö
Hos Securitas får du en trygg arbetsplats och en arbetsgivare som arbetar för att minimera olyckor och ohälsa. Vi försöker alltid bli bättre och säkerställer att alla medarbetare har kunskap i hur risker kan undvikas och förebyggas. Trygga arbetsförhållanden är en självklarhet för oss och vi arbetar ständigt för att kunna erbjuda våra medarbetare den bästa möjliga arbetsmiljön tillsammans med våra fackliga motparter.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete
Vi har ett inarbetat systematiskt arbetsmiljöarbete som är uppbyggt av system, rutiner och hjälpverktyg. Allt arbete följs upp med hjälp av uppsatta mål och interna kontroller.

Riskanalys inför varje uppdrag
Alla uppdrag som vi tar på oss riskbedöms innan de sätts i drift. Vid allvarliga risker styrs uppdragen med instruktioner och vid behov tilldelas specifik skyddsutrustning för att minska risken för skada. Inom vissa uppdrag krävs ökad kunskap av de som utför uppdragen, vid denna typ av uppdrag säkerställer vi att medarbetaren får rätt kunskap.

Vid alla riskbedömningar medverkar även våra skyddsombud, de arbetar nära verksamheten och är även med vid skyddsronder och möten.

För att minimera risker ytterligare passerar all relevant utrustning och uniform vår utrustningskommitté innan de släpps ut i drift.

Obligatorisk utbildning i arbetsmiljö
Alla chefer med personalansvar måste genomgå en utbildning inom arbetsmiljö. De olika tjänsterna har specifika utbildningar och allt dokumenteras. Alla chefer och anställda kan när som helst friska upp sitt minne inom arbetsmiljö genom att genomföra den webbutbildning som Securitas själva tagit fram.

Våra medarbetare hjälper oss att bli bättre
I Securitas ärendehanteringssystem för observationer, tillbud och olyckor kan våra medarbetare när som helst skicka in ett ärende. Via systemet hanteras alla ärenden systematiskt och resultatet används i vårt förbättringsarbete.